نامعتبر است یا نمی توان ادعا کرد.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp